Gallery


วันที่ 30 พฤษภาคม 2559เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

( 5 รูป )
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

( 5 รูป )
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 (เขตเมือง) การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล

( 4 รูป )
ประชุมเตรียมความพร้อมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในวันที่ 18 ก.พ.59 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

( 4 รูป )
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ ชั้น 2
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ ชั้น 2
( 5 รูป )
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙

( 1 รูป )
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลแม่กุ โดยสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
( 5 รูป )
เทศบาลตำบลแม่กุ จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

( 5 รูป )
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองช่าง ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร (แอสฟัลติกคอนกรีต) บริเวณถนนสาย แม่กุน้อย - ผาลาด

( 5 รูป )
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการอบรมเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์

( 5 รูป )
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในวันที่ 18 ก.พ.59 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

( 5 รูป )
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแม่กุ ครั้

( 5 รูป )
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
( 4 รูป )
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

( 5 รูป )
วันที่ 13 มกราคม 2561 โดยกองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

( 5 รูป )
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่กุ โดยโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาราชพฤษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

( 5 รูป )
 หน้าที่
1
2

LikeBox